با توجه  به سال ساخت ، برای لنت جلو و عقب پژو 206 تیپ 2 دو مدل لنت ترمز وجود دارد .
لنت جلو : مدل های 93 به بعد ، لنت جلو با 206 تیپ 5 یا رانا مشترک است که برای تشخیص آن باید نوع شکل لنت جلو بررسی شود
و برای مدل های قبل از سال 93 ، لنت مخصوص 206 تیپ 2 نصب می شود .
لنت عقب : از مدل 90 به بالا، لنت کفشکی 206 تیپ 3 و برای مدل های 90 به قبل ، لنت کفشکی 206 تیپ 2 نصب می شود .