توجه : با توجه  به مدل ماشین ، نوع و شکل لنت جلو ساندرو اتومات و دستی متفاوت است