لنت ترمز یکی از پرمصرفترین قطعات خودرو با درجه فوق ایمنی است که نشان از اهمیت فوق العاده این قطعه به ظاهر سادهدارد. در ترمزگیریهای شدید و در مواقع حساس که بحث ایمنی جان سرنشینان خودرو و خسارات مالی سنگین مطرح است، اهمیت
لنت ترمز بیشتر از هر زمان دیگری مشخص میشود.
لنت ترمزها اصوالً از الیاف )Fibers ،)پر کنندهها )Filers ،)مواد اصطکاکی )Materials Friction ،)الیاف و پودرهای فلزی ) Metal
powders and Fibers ،)رزینهای اتصال دهنده )Binders Resin )و . . . ساخته شدهاند. نوع مواد بکار رفته و درصد استفاده
از آنها تبدیل به اسرار شرکتها و فاکتورهای برتری آنها نسبت به یکدیگر گشته است.
لنتهای ترمز باید مطابق با ویژگیهای خودرو – نظیر وزن و سرعت- و همچنین شرایط اقلیمی طراحی و تولید شوند. تولید کنندگان
داخلی همواره در تالشند که محصوالت خود را به گونهای طراحی و تولید نمایند که با شرایط آب و هوایی کشور عزیزمان ایران و یا
بازارهای صادراتی هدف خود سازگاری داشته باشند.

زمان مناسب برای تعویض لنت ترمز

همانطور که در شکلهای باال مالحظه میکنید، زمانیکه ضخامت لنت ترمز به 52 %از میزان اولیه برسد، توصیه میشود که لنت ترمز-ها تعویض گردد اما زمانیکه این ضخامت کمتر از 52 %گردد، ضروری است که لنتهای ترمز تعویض گردند در غیر اینصورت سبب بروز آسیب به دیسک ترمز و نهایتاً تأثیر بر عملکرد سیستم ترمز و عدم ترمزگیری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید