نوع و شکل لنت برای لنت عقب ال 90 ، در سه مدل :
فول و نیمه فول و از مدل 94 به بالا  ( ال 90 جدید )  است .