1
غیر قابل ذوب

دارای غلظت دهنده

2
شستشو با آب

مقاومت عالی در برابر

3
در برابر خوردگی

حفاظت از قطعات