لنت جلو
مشترک با رنو کپچر – اسکالا – داستر – لتیتود

توجه !! لنت جلو فلوئنس در دو مدل موجود است نوع A  - مشترک با کپچر نوع B  - مشترک با النترا

توجه !!
لنت جلو فلوئنس در دو مدل موجود است
نوع A  - مشترک با کپچر
نوع B  - مشترک با النترا