توجه : با توجه  به مدل ماشین ، نوع و شکل لنت برای لنت جلو و عقب داستر دو مدل لنت وجود دارد